Vedtægter

Vedtægter vedtaget på en generalforsamling og indsendt til Dansk Sportsdykker Forbund

Kap. I – Klubben:

§ 1:
Klubben, hvis navn er Odsherred Dykkerklub, er stiftet i Asnæs den 14/9 2001 og den har hjemsted i Odsherred Kommune

Kap. II – Formål:

§ 2:
Klubbens formål er at fremme undervandssporten, sikkerheden under udøvelsen og udvikle medlemmernes evne og lyst til at tage medansvar – i foreningen, – i det lokale samfund og over for hinanden. Klubben skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art.

§ 3:
Klubben er optaget i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), som er medlem af Confederation Mondial des Activites Subaquatiques (CMAS) og Danmarks Idræts Forbund (DIF).

DSF’s Vedtægter gældende for klubben og dens medlemmer.

Kap. III – Medlemmer:

§ 4:
Som medlem kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser og er uden mellemværende med Odsherred Dykkerklub eller en anden klub under Dansk Sportsdykker Forbund, og kan indtræde i enten:

a) Juniorafdeling fra 8 år til det fyldte 18 år. ved optagelse i juniorafdeling kræves forældres/værges skriftlige tilladelse.
b) Seniorafdeling fra det fyldte 18 år.
c) Vandtilvænning.
d) Passive medlemmer.
er ikke dykker, men kan være forhenværende dykker, og de kan deltage i fester og bestyrelsen, men kan ikke deltage på klubture, fylde luft eller i uddannelse.
e) Æresmedlemmer.
Indstilling skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.

For alle medlemskaber er de første 3 mdr. en prøveperiode. Indmeldelse skal ske skriftligt til kassereren og godkendes af bestyrelsen.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer og der tilbagebetales ikke kontingent.

§ 5:
Medlemsrettighederne tillader:
a) aktivitet forenelig med respektive afdeling og dennes brug af udstyr.

Stemmeret: har alle aktive medlemmer over 15 år.
Valgbare er alle aktive medlemmer over 15 år, dog 18 år for formand og kasserer. Restance medfører tab af stemmeret og valgbarhed.

b) Eksklusionsgrundlag/karantæne.
Den, der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme kan ekskluderes eller idømmes karantæne.

Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme vedkommende karantæne efter forudgående indkaldelse til høring.

Ønskes et medlem ekskluderet/idømt karantæne af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller karantæne kan indankes for en generalforsamling.

Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning.

Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen skal dette ske senest 14 dage efter at afgørelsen er vedtaget/fremsendt.

Kap. IV – Ledelsen:

§ 6:
Klubbens bestyrelse er den daglige ledelse og består af minimum 5 personer, formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den

ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Formanden og kassereren eller deres stedfortrædere tegner klubben og repræsenterer klubben ved

DSF repræsentantskab og kan disponere op til 2.000 kr. Dispositioner over kr. 2.000 kræver underskrift af både formand og kasserer.

§ 7:
Formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøder og formanden

leder disse møder. Der afholdes mindst et bestyrelsesmøde hvert kvartal. Der føres protokol over møderne, der godkendes senest på det næstkommende bestyrelsesmøde.

§ 8:
Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg og give retningslinjer for disses arbejde.

§ 9:
Det påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- eller afgang af medlemmer en gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen.

Kap. V – Generalforsamling:

§ 10:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts. Bestyrelsen fastsætter datoen.

Indkaldelse skal ske ved meddelelse enten i klubblad, pr. brev eller via e-mail, med mindst 30 dages varsel og indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeoptæller.
3. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Budget for det kommende år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:
–  På lige årstal vælges formand og sekretær for 2 år ad gangen.
–  På ulige årstal vælges næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem for 2 år ad gangen.
8. Valg af første og anden suppleant for 1 år ad gangen.
9. Valg af revisor og suppleant.
10. Kontingent de kommende år
11. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

Indkommende forslag skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på klubbens mål og bestemmelser skal være hemmelig når blot 1 medlem kræver det. Anden afstemning foretages ved håndsoprækning. Alle valg, bortset fra vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Der kan efter ønske foretages skriftlig afstemning.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Og prøvemedlemmer har ikke stemmeret.

Der skal føres protokol som underskrives af dirigenten.

§ 11:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom.

Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest 1 måned efter der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel.

Kap. VI – Indmeldelsesgebyr/Kontingent:

§ 12:
Indmeldelsesgebyr og kontingentstørrelsen fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent opkræves den 1/1 inklusiv kontingent til DSF.

Restance medfører automatisk tab af medlemskab og eventuel andel i klubbens formue.

Ved genindmeldelse skal der betales nyt indmeldelsesgebyr.

Æresmedlemmer er kontingent fri.

Kap. VII – Dykninger:

§ 13:
Ingen ture må foretages i klubbens navn, eller med klubbens mærke, uden bestyrelsens eller turudvalgets samtykke, og der dykkes altid med en dykkerleder. Anvendelse af anden luftart end atmosfærisk luft kræver behørig udannelse og certifikat.

§ 14:
Brug af klubbens materialer skal følge de til enhver tid gældende regler og ansvar for klubbens materiel påhviler brugerne, jf. dansk rets alm. erstatningsregler.

Skade/bortkomst på/af klubbens materiel skal omgående indberettes til bestyrelsen.

§ 15:
Brug af klubbens materialer og deltagelse i klubbens arrangementer sker til enhver tid på eget ansvar og ved deltagelse har man påtaget sig accept af risiko.

Det påhviler den enkelte bruger at have de nødvendige forsikringer, der dækker, jf. dansk rets alm. erstatningsregler.

Kap. VIII – Vedtægternes forståelse/Tvistigheder:

§ 16:
Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.

§ 17:
Ønsker et medlem en sag forelagt for DSF’s bestyrelse eller udvalg herunder, rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der fremsender denne i 2 eksemplarer til DSF med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag.

Kap. IX – Klubbens opløsning:

Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubben skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling tidligst 14 dage efter og senest 1 måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier og den indkomne sum skænkes til Odsherred Kommunes ungdomsafdeling.

Kap. X – Regnskab og revision:

Foreningens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, dem hæfter foreningen for med sin respektive formue.

Foreningens regnskab og virke følger kalenderåret. Kassereren skal inden 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. december til revisorerne.

Regnskab og status underskrives af bestyrelsen og revisorer som tegn på at beholdninger er tilstede og at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med kassebogens bilag.

Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *